Asano Tora -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/9-1246977931.jpg
Хикару -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/8-1249732422.jpg
Nami Iruka -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/10-1246832298.jpg
Li Lu -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/2-1250072463.jpg
Amaya -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/6-1249311654.jpg
Микото -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/5-1250076319.jpg
Akari -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/3-1245228128.jpg
Risa-tyan -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/12-1247232195.jpg
Loren Laos -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/13-1249747230.png
Jet -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/19-1249325380.gif
Mariko-chan -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/15-1247415177.jpg
Rin -
http://kavaiidesu.rolka.su/img/avatars/0009/b4/57/22-1249673635.gif